HomeOsiągnięcia

Osiągnięcia

Osiągnięcia naukowe


W 1966 r. Janusz Kurtyka otrzymał nagrodę im. Adama Heymowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, oraz II nagrodę w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (1998), przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie – obie za rozprawę Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, a także Nagrodę im. Joachima Lelewela (2000).

9 VI 2010 r. został uhonorowany pośmiertnie Nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.

W 2001 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u”, których redaktorem naczelnym był Janusz Kurtyka otrzymały za ocalenie od zapomnienia heroicznego wysiłku najlepszych Polaków walczących o wolność i niezawisłość Polski w tragicznych latach 1945–1956 Nagrodę im. Jerzego Łojka, przyznawaną przez Fundację im. Jerzego Łojka przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.